Mainor Meelis OÜ reisiteenuste üldtingimused

1. Kohaldatavus
1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Mainor Meelis OÜ, registrikood 10429402, aadress Narva mnt 7, Tallinn, telefon (+372) 611 7000, e-post info@mainortravel.ee, veebileht www.mainortravel.ee (edaspidi: Mainor Travel).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele juhinduvad Mainor Travel ja Klient omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingu eritingimustest, COVID-19 tingimustest ja teenustasude hinnakirjast. Suusareiside puhul kehtivad Mainor Meelis OÜ Suusareiside reisitingimused. Lennupiletite soetamisel Mainor Travelist kehtivad lennupiletite müügitingimused.

1.3. Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ei näe ette teisiti. Reisiteenuste üldtingimused ja eritingimused kehtivad juhul, kui kliendilepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

2. Mõisted
2.1. Mõisted ja lühendid on alljärgnevas tähenduses.
2.1.1. Mainor Travel – müügiagent, kes teeb vahendajana kättesaadavaks Teenusepakkujate osutatavad Reisiteenused.
2.1.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab või on esitanud Mainor Travelile tellimuse.
2.1.3. Tarbija – füüsiline isik, kes esitab või on esitanud Mainor Travelile tellimuse, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
2.1.4. Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab Reisiteenuseid ja kellega Klient sõlmib lepingu Reisiteenuste osutamiseks. Teenusepakkujate nimekiri.
2.1.5. Reisiteenus – reisipaketid ja üksikud reisiteenused, mille Mainor Travel on kättesaadavaks teinud.
2.1.6. Tellimuskinnitus – kirjalik dokument, mis kinnitab lepingu sõlmimist Kliendi ja teenusepakkuja vahel. Tellimuskinnituseks ei ole Tellimus / Müügieelne arve, ülevaade broneeringust vms.
2.1.7. Reisikonsultant – Klienti teenindav Mainor Traveli esindaja, kes jagab informatsiooni Reisiteenustest, nõustab Klienti ja vormistab Reisiteenuste ostu.

3. Reisiteenuste müük
3.1. Reisikonsultant tutvustab Kliendile Reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest Reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub Mainor Travel Kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

3.2. Mainor Travel palub Kliendil enne tellimuse esitamist tutvuda põhjalikult Teenusepakkujate lepingutingimustega ja samuti informeerida Mainor Travelit Kliendi reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust Reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad Teenusepakkuja ja Mainor Travel Kliendi soovidega arvestada.

3.3. Kliendi esitatud tellimus koos müügieelse arve tasumisega muutub pärast Teenusepakkuja või Mainor Traveli väljastatud Tellimuskinnitust siduvaks Reisiteenuse müügilepinguks.

3.4. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõustumust Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata. Mainor Travel informeerib sellest Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

3.5. Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Konkreetse Reisiteenuse muutmis- ja annulleerimistingimusi tutvustab Reisikonsultant enne tellimuse kinnitamist. Klient esitab oma muutmis- või annuleerimissoovi e-kirja teel. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui Teenusepakkuja pole otsustanud teisiti.

3.6. Kui Klient soovib osta paindlike tingimustega Reisiteenust, et tagada Tellimuskinnituse muutmis- ja annulleerimisvõimalus koos reisitasu tagastamisega, tuleb sellest tellimuse esitamisel Mainor Travelit informeerida.

3.7. Klient on kohustatud esitama Mainor Travelile ja Teenusepakkujale ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

3.8. Mainor Travelil on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata ja Tellimuskinnitus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui Klient ei täida maksekohustust või kui klient ei ole täitnud üldtingimusi.

3.9. Mainor Travel teeb Tellimuskinnitused ja muud reisidokumendid Kliendile kättesaadavaks e-kirja teel või Mainor Traveli reisibüroos. Kliendi soovil ja kulul saadetakse dokumendid Kliendi näidatud aadressile kas kuller- või postiteenuseid kasutades. Dokumentide saatmine toimub Kliendi vastutusel. Võõrkeelse informatsiooni tõlgib Mainor Travel tellimuse vormistamisel tarbija soovil eesti keelde.

3.10. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Klient kohe kontrollima reisijate nimede, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja sooritatud broneeringule. Tähtis on kontrollida, et Tellimuskinnitusel toodud Kliendi andmed ühtiks Kliendi reisidokumendis toodud andmetega. Mainor Traveli või Teenusepakkuja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult Mainor Travelit teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.

3.11. Kui Kliendile väljastatud Tellimuskinnitusel on mis tahes puudus, mille on põhjustanud Kliendi tegevus või tegevusetus, rahuldatakse Kliendi soovitud muudatus Reisiteenuse muutmise või uue Reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub Klient tasuma kõik muudatusega ja/või uue Reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

3.12. Reisitasu maksmisega kinnitab Klient tagasivõtmatult oma tellimuse Reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate üldtingimustega ja sealhulgas ka Teenusepakkuja müügitingimustega. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib Reisiteenuse kasutamiseks lepingu Teenusepakkujaga.Reisitasu maksmisega kinnitab Klient oma tagasivõetamatut ettepanekut valitud Reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate üldtingimustega ja sealhulgas ka Teenusepakkuja müügitingimustega, kuid mitte ainult.

4. Tarbija taganemisõiguse ulatus ja teostamine
4.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd Reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

4.2. Olenemata sellest, kas Tarbija ostab Reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata Reisiteenuse lepingutele üldjuhul võlaõigusseaduses sätestatud Tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).

4.3. Taganemisõigus puudub, kui Reisiteenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmiste teenuste osutamiseks: Reisijaveoteenus; majutusteenus; eluruumi kasutamine; mootorsõiduki kasutamine; toitlustamine; reisi- ja pagasikindlustus või vaba aja veetmise teenus.

4.4. Juhul, kui punktis 4.3. loetletud Reisiteenuseid ei osutata teatud tähtpäevaks või lepingu sõlmimine ei eelda teatud vahendite broneerimist (Kinkekaart), siis on Tarbijal on õigus taganeda vastavast sidevahendi abil sõlmitud lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab Taganemisõiguse hetkel, mil ta asub Kinkekaarti kasutama sh. edastab Kinkekaardi kasutamise soovi ja saab kätte Reisiteenuse Tellimuskinnituse, millega on määratud kindlaks Reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või teatud vahendite broneerimine. Tellimuskinnituse kättesaamisega on võrdsustatud ka Reisiteenuse kasutamiseks registreerimine koos Kinkekaardi äramärkimisega.

4.5. Taganemisõiguse olemasolu korral näiteks, kui Kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on Tarbijal õigus taganeda lepingust, saates Mainor Traveli e-posti aadressile info@mainortravel.ee Taganemisõiguse kasutamise tüüpvormi. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.

5. Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded
5.1. Klient kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Mainor Travel ja Teenusepakkuja eeldavad, et Kliendil, sh ka alaealisel isikul, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks.

5.2. Kliendi soovil täpsustab Mainor Travel reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

5.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab Reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

5.4. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.

5.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee.

5.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html.

6. Vastutus ja kohaldatav õigus
6.1. Mainor Travel vastutab Reisiteenuste müügi korraldamise ja vormistamise eest ning Teenusepakkuja poolt ettenähtud teabe edastamise eest Kliendile.

6.2. Mainor Travel ei vastuta Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevate Teenusepakkuja kohustuste täitmise eest, sh, kuid mitte ainult, Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Mainor Travel ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest või muudab Reisiteenuse hinda või tingimusi mis tahes ajahetkel. Samuti ei vastuta Mainor Travel juhul, kui Teenusepakkuja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada Reisiteenuse müügi ja/või osutamise.

6.3. Kliendi ja Mainor Traveli vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

6.4. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

6.5. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kliendil ja Tarbijal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

7. Pretensioonide esitamine
7.1. Enne reisi algust tekkinud Reisiteenustega seotud küsimustest või probleemidest tuleb Mainor Travelit kohe teavitada. Kui Klient leiab reisi ajal, et Reisiteenus ei vasta lepingule, tuleb tal sellest kohe kohapealset Teenusepakkujat ja Mainor Travelit informeerida.

Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest või ostetud Reisiteenuse osutamise lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teadasaamisest. Tähtajaks esitamata pretensioonid on aegunud.

Kirjalik pretensioon tuleb saata käesolevate müügitingimuste päises toodud kontaktandmetel või e-postile info@mainortravel.ee. Teatele tuleb lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja võimalikku tekitatud kahju tõestavad dokumendid. Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

7.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn, 10117, telefon (+372) 6201 920. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

8. Isikuandmete kaitse strateegia
8.1. Mainor Traveli andmekaitse strateegia viitab Volitatud Töötleja pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.

8.2. Strateegia kehtestab üldise aluse, mille järgi Mainor Travel töötleb isikute isikuandmeid.

8.3. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule.

8.4. Mainor Travel kannab hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja kehtestatakse vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon.

8.5. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave, mille leiab Mainor Traveli kodulehelt aadressilt www.mainortravel.ee/privaatsusteave/.

8.6. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

8.6.1. Tellimuse esitamisega annab isik Mainor Meelis OÜ-le, registrikood 10429402, aadress Narva mnt 7 Tallinn 10117, tel. +372 611 7000, e-post info@mainortravel.ee nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, Reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. Teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale Reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.