Mainor Meelis OÜ Suusareiside reisitingimused

MÕISTED ja LÜHENDID

Reisikorraldaja – Mainor Meelis OÜ (Mainor Travel)
Reisija – Rreisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja
Vahendaja – Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik Turismiseaduse (TurS) § 5 lg 3 mõttes
Reisitasu – reisi maksumus, kaasaarvatud ettemaks
Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida R on kohustatud tasuma RK-le

1. REISILEPING

1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse Reisikorraldaja ja Reisija vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.

1.2 Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi Reisijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (reisitasu).

1.3 Reisikorraldaja poolt reklaammaterjalides, kodulehel või muudes müügikanalitses kättesaadavaks tehtud reisikirjelduses peavad sisalduma VÕS § 867 lg 2 punktides 1-7 esitatud andmed.

2. REISI EEST TASUMINE

2.1 Reisileping jõustub hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi, saanud reisikinnituse ja tasunud ettemaksu alljärgnevalt:

2.1.1 kui reisini on rohkem kui 30 päeva, tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest ettemaks suuruses 300 eurot (erandiks on punkt 2.2);

2.1.2 kui reisini on 14-30 päeva, tuleb 3 tööpäeva jooksul tasuda reisitasu täies ulatuses;

2.1.3 kui reisini on vähem kui 14 päeva, tuleb kogu reisitasu tasuda koheselt.

2.2 Tellimisel hotellide ettemaksu suurused ja tähtajad võivad erineda p. 2.1 tingimustest.

2.3 Reisi lõppsumma tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva enne reisi algust.

2.4 Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisipaketi eest tasunud, on Reisikorraldajal õigus tellimus tühistada.

3. REISI HIND JA HINNAMUUTUSED

3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on loetletud reisi tutvustavates materjalides.

3.2 Reisikorraldaja poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele ja neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.

3.3 Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.

3.4 Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:

3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu Reisikorraldaja kontrollile;

3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;

3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.

3.5 Reisitasu muutumisest tuleb Reisijale teatada esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.

3.6 Hinnagarantii kaitseb Reisijat ootamatute hinnalisade eest ja kehtib juhul, kui Reisija tasub kogumaksumuse reisi tellimisel. Eelduseks on see, et reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva.

4. REISIJA ÕIGUS REISI MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS

4.1 Reisijal õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta järgmistel tingimustel:

4.1.1 kui reisi tellimisel on reisini rohkem kui 60 päeva ja Reisija tühistab tellimuse 7 päeva jooksul pärast reisi broneerimist;

4.1.2 kui reispaketi hind muutub olulisel määral või tegemist on olulise reisiteenuse muutumisega (VÕS § 872 lg 2). Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.

4.2 Reisijal on õigus tellimus tühistada järgmistel tingimustel, makstes sealjuures hüvitist:

4.2.1 rohkem kui 30 päeva enne reisi algust on hüvitis 300 eurot reisija kohta va p.4.6;

4.2.2 30 ja vähem päeva enne reisi algust on Reisikorraldajal õigus jätta endale kogu reisitasu.

4.3 Kui reisi tühistab üks koosreisiva grupi liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on Reisikorraldajal õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.

4.4 Reisijal on õigus rohkem kui 30 päeva enne reisi muuta tasuta reisija nime, reisi kuupäeva ja sihtkohta va p.4.6 juhtudel. Nimemuutus vähem kui 30 päeva enne reisi algust maksab 25 eurot. Individuaallendude puhul kehtivad lennufirma muutmis- ja tühistamistingimused.

4.5 Kui Reisijale ei väljastata viisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist mõjuva takistuseta ning kohaldatakse käesoleva reisitingimuste punkti 4.2 sätteid.

4.6 Tellimisel hotellide broneeringu muutmisel ja annulleerimisel kohaldatakse hotellipoolseid tingimusi. Üldreeglina ettemakstud summasid ei tagastata. Samuti peab Reisija hüvitama selle reisipaketi koostamisega seotud kulud.

5. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1 Reisija kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja reisija meelespeaga.

5.2 Reisija kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu ning hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.

5.3 Reisija kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale, samuti siis, kui tal ei ole võimalik grupiga sihtkoha riigist lahkuda.

5.4 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5.5 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

5.6 Kui Reisija reisi ajal haigestub või temaga juhtub õnnetus, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka vajaduse korral ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kuid Reisija on kohustatud Reisikorraldajale tasuma kõik sellega seotud lisakulud.

5.7 Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reisi tühistamise määrasid p.4.2 sätete alusel.

6. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.

6.2 Reisikorraldaja kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära Reisikorraldaja süü tõttu.

6.3 Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse p.8.3 sätte alusel.

6.4 Reisikorraldaja ei vastuta:

6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;

6.4.2 lennu- ja bussitranspordi tehnilise korralduse ja seal pagasi kadumise eest;

6.4.3 kahju eest, mille on põhjustanud Reisija enda hoolimatus, tegevus või tegevusetus;

6.4.4 vahendaja poolt antud ebatäpse informatsiooni eest.

6.5 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjaolukord, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu. Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.

7. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED

7.1 Reisikorraldajal on õigus teha temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammis muudatusi (vahetada hotelli, sõiduvahendit, sihtkoha lennujaama, muuta ajakava), kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb Reisijale teatada viivitamatult.

7.2 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

7.2.1 seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv force majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms);

7.2.2 vedaja annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;

7.3 Juhul, kui reis on ära jäetud p.7.2 põhjuste ilmnemisel, on Reisijal õigus nõuda uut samaväärset reisi, arvestades hooajalisust ja vabade kohtade olemasolu või makstud reisitasu tagastamist täies ulatuses.

7.4 Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja reisija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Reisija broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

7.5 Reisikorraldajal on õigus loobuda rühmajuhi teenuse osutamisest sihtkohas, kui suusagrupis on vähem kui 25 inimest. Kui reisi tellimisel on lubatud rühmajuhi teenus (vastav märge kodulehel), kuid rühma tuleb kokku vähem kui 25 inimest, siis on grupis kontaktisik, kes hoolitseb transfeeride sujumise eest.

8. PUUDUSED JA NENDEST TEATAMINE

8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.

8.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:

8.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, ilmast tingitud hilinemised, liiklusummikud vms);

8.2.2 Reisija ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (maaletuleku keeld, reisidokument on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jne);

8.3 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teavitada reisiesindajat või vastava teenuse osutajat. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale reisi lõppemist esitada Reisikorraldajale kirjalik kaebus. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal lisada kaebusele kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Kompensatsiooni makstakse proportsionaalselt vea suurusele reisipaketi hinnast.

9. REISITINGIMUSTE KEHTIVUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

9.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest (p.2.1).

9.2 Erimeelsused poolte vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

10. PRIVAATSUSTEAVE

10.1 Mainor Travel kogub, kasutab ja säilitab igapäevases majandustegevuses reisi broneerimiseks vajalikke klientide isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) reisiteenuste korraldamise, osutamise, organiseerimise eesmärgil.

Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning teistest andmekaitsealastest normatiividest.

10.2 Saadame Teile reisipakkumisi e-kirja teel ainult Teie nõusolekul ning Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta andes oma soovist märku e-posti aadressil info@mainortravel.ee

10.3 Mainor Traveli kodulehel www.mainortravel.ee ja reklaammaterjalides kasutame sihtkohtade ametlikke fotosid, illustratiivseid fotosid ning selleks loa andnud isikuid kujutavaid fotosid.